035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

คลินิคโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ayhoccclinic

คลินิคโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคจากการทำงาน และโรคเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน

รวมถึงการประเมิน Return to work, Fit for work

และการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

ตลอดจนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต

ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินทดแทน

เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035 211 888 ต่อ 8207 (จันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาราชการ)

มือถือ 088 289 7212

email: sarunya@ayhoccmed.com , clinic@ayhoccmed.com