035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น มีนาคม 2559

ธันวาคม 14, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนมีนาคม 2559
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
1 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ล้างสารพิษและห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ประชุมฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
8-10 มีนาคม 2559

คุณประทิน ไทยแท้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อรองรับงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง สำนักโรคจากการประกอบและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม แกรนด์ไชน่า

 

กิจกรรมคนดีมีที่ยืน
10 มีนาคม 2559

คุณวัฒนา สาระขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รับเกียรติบัตรคนดีมีที่ยืน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จาก ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
8 มีนาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ และ คุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโครงการอนุรักษ์การได้ยิน แก่พนักงานบริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จำกัด

 

ศูนย์พิษระดับภูมิภาค
7 มีนาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พิษระดับภูมิภาค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 จัดโดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

 

ประเมินมาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
16 มีนาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมต้อนรับคณะจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, สคร.4 สระบุรี, สคร.13 กรุงเทพฯ, และ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ในการเข้าประเมินมาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ รพ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง ณ วสส.สุพรรณบุรี
17 มีนาคม 2559

คุณปิยะนุช อัศวตรีรัตนกล คุณประทิน ไทยแท้ และคุณนนทวัฒน์ เพ็ชรคีรี จากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

ราษฏร์รัฐร่วมใจต้านภัยยุงลาย
18 มีนาคม 2559

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมงานรณรงค์กำจัดยุงลาย ราษฏร์รัฐร่วมใจต้านภัยยุงลาย 3 เก็บ ลด 3 โรค ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

อบรมพิษวิทยาเบื้องต้น
21-25 มีนาคม 2559

คุณประทิน ไทยแท้ เข้าร่วมอบรมพิษวิทยาเบื้องต้น รุ่น 1 ซึ่งจัดโดย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

เปิดหน่วยตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
22 มีนาคม 2559

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยทำการตรวจในวันที่ 22มี.ค.-30 เม.ย.59 ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมอื่นๆ

3 มีนาคม 2559 : นพ.สัจจพล พงษ์ภมร ร่วมประชมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3-4 มีนาคม 2559 : นพ.ศรัณย์ ศรีคำ และคุณประทิน ไทยแท้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการซ้อมแผนรับอุบัติภัยรังสี ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 29 มีนาคม 2559 : นพ.ศรัณย์ ศรีคำ เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยิน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานในสถานประกอบการ วันที่ ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

31 มีนาคม 2559 : นพ.สัจจพล พงษ์ภมร เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย เรื่องการดำเนินงานอาชีวอนามัยในภาคเกษตรกรรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

10 มีนาคม 2559 : ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 มีนาคม 2559 : ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

22, 29 และ 31 มีนาคม 2559 : ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นพนักงานบริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

 

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *