035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น มิถุนายน 2559

ธันวาคม 19, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนมิถุนายน 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สร้างเครือข่ายอาชีวอนามัยในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
22 มิถุนายน 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสร้างเครือข่ายอาชีวอนามัยในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจัดโดยงานอาชีวอนามัย ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดยได้บรรยายในหัวข้อโรคจากการทำงาน และการจัดบริการคลินิคโรคจากการทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ GIS รพ.ระยอง
23 มิถุนายน 2559

คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และงานสารสนเทศ รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS ในงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง โดยมี นพ.ธีระศิษฐ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง กล่าวต้อนรับ และ คุณจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ บรรยายถึงการประยุกต์ใช้ GIS ในงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
28 มิถุนายน 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จัดโดยสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

 

ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
14 มิถุนายน 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรม และการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ประเมินจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานควบคุมป้องกันโรค เขต 4 สระบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

 

ตรวจสุขภาพ
7 มิถุนายน 2559

ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดตรวจสุขภาพประจำปีแก่คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *