035 211 888 ext. 3010

contact@ayhoccmed.com

กิจกรรมเด่น กรกฎาคม 2559

ธันวาคม 20, 2016 - admin - in category กิจกรรม

No Comments

กิจกรรมเด่นในเดือนกรกฎาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

การประชุมตรวจติดตามโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 2559
27-28 กรกฎาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณปิยะนุช อัศวตรีรัตนกุล และคุณศรันยา ดีสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลเครือข่ายภาคกลางตอนบน หรือเขตบริการสุขภาพที่ 4 ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลในเขตฯ 4 ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการดำเนินการโครงการฯให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
22 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และ คลินิคโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ประชุมเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประชุมเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

คณะศึกษาดูงานจาก รพ.นพรัตนราชธานี
13 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งเป็นคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 26 โดยนายแพทย์ศรัณย์ ศรีคำ ได้บรรยายถึงการดำเนินการคลินิคโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และนำผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมคลินิคโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้บุคลากรของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นพ.สัจจพล พงษ์ภมร นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณประทิน ไทยแท้ และคุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า ก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกประสบการณ์การเดินสำรวจสถานประกอบการให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยได้ไปฝึกเดินสำรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ บริษัท อินโดไทย ซินเทติกส์ จำกัด, บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ตรวจสุขภาพนักศึกษา
22 กรกฎาคม 2559

ศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

บรรยายเรื่อง โรคมือเท้าปาก
22 กรกฏาคม 2559

คุณวัฒนา สาระขวัญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องโรคมือเท้าปาก แก่ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

Walk-through survey
29 กรกฎาคม 2559

นพ.ศรัณย์ ศรีคำ คุณประทิน ไทยแท้ และคุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า เข้าสำรวจสถานประกอบการ (Walk-through survey) ณ บริษัท นิจิเอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสำรวจสิ่งคุกคามสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยมี นพ.กิตติพล ไพรสุทธิรัตน แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และคณะนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมการสำรวจด้วย

 

Safety week
5 กรกฎาคม 2559

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ความปลอภัย บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

กิจกรรมอื่นๆ

7 กรกฎาคม 2559: นพ.สัจจพล พงษ์ภมร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บรรยายเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัย นโยบายและแผนงานอาชีวอนามัย แนวทางและเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

5-7 กรกฎาคม 2559: นพ.ศรัณย์ ศรีคำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐาน “การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอสิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO classification)” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันโรคทรวงอก

14 กรกฎาคม 2559: นพ.สัจจพล พงษ์ภมร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

admin

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *